Overzicht

Zelfscore - App

Met de zelfscore-app kunnen cliënten zelf hun sterke en zwakke punten onderzoeken en hun behandelvoortgang op deze punten volgen.
Zelfscore - App

De app is gebaseerd op de risicotaxatie instrumenten HKT-R en HCR-V3 die ook gebruikt worden door behandelaren en is bedoeld voor forensische psychiatrische cliënten die hun eigen behandelevaluatie willen voorbereiden en hun voortgang willen beoordelen in relatie tot de ontwikkelingen die het team ziet.  

Met het gebruik van deze zelfscore applicatie kunnen forensisch psychiatrisch patiënten hun eigen beschermende- en risicofactoren invullen. Na het beantwoorden van diverse vragen ontstaat er een plaatje ‘de Spin’. In de spin is te zien welke herstel-bevorderende, protectieve en risicovolle kenmerken de cliënt bij zichzelf (h)erkent. Verschuiving van de bolletjes op de assen naar binnen of naar buiten in dit spinnenweb geven de vooruitgang/achteruitgang aan op de verschillende factoren. Als de patiënt dat wil, kan hij/zij de uitkomsten bespreken met het behandelteam. De risicotaxatie van de patiënt kan bijvoorbeeld vergeleken worden met die van de behandelaar om zo tot gezamenlijke inzichten en behandeldoelen te komen. Bij herhaald gebruik van de app en inbedding in de behandelevaluatie wordt verandering echt ‘zichtbaar’ zowel voor de patiënt als voor het behandelteam. Het uiteindelijke doel is om de patiënt meer eigenaar te maken van herstel en zo bijvoorbeeld ook behandelmotivatie te vergroten. 

De app is ontwikkeld voor cliënten die de Nederlandse taal beheersen en is niet geschikt voor lager begaafden. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de applicatie ergens op te draaien.

De zelfscore app stelt forensische cliënten in staat om kennis te nemen van de verschillende gebieden waar teams in het kader van risicotaxatie en behandelevaluatie op letten. De items worden in een web figuur  gepresenteerd zodat er geen vast ‘begin’ is, er naar voorkeur van de cliënt ‘ergens’ begonnen kan worden. De klinische en toekomstige items en scores uit de HKT-R of HCR-V 3 worden in begrijpelijke termen kort toegelicht. Het staat de cliënt vrij om enkele of alle items aan te klikken, te lezen en zo kennis op te doen. Doorklikken op een item is mogelijk. Er verschijnt dan een meer gedetailleerde uitleg over het gekozen item en de mogelijkheid om, op een likert schaal, aan te geven welk gedrag de cliënt overeen vindt komen met het eigen gedrag. Tevens kan er middels het aanvinken van een stoplichtkleur aangeven worden of hulp met betrekking tot het item wel of niet gewenst is. Indien de cliënt aantekeningen wil maken / opmerkingen / discussiepunten wil noteren kan dit in het daartoe bestemde vrije tekstveld. Voor het gebruik van de app gaat op ‘alles mag
gebruikt worden niets moet’.

Primair doel van de app is het verleggen van probleemeigenaarschap en de regie in de behandeling. We willen stimuleren dat de cliënt de lead neemt. Door de app als leermiddel te gebruiken wordt de cliënt zich mogelijk meer bewust van zaken die van belang kunnen zijn voor terugkeer in de maatschappij (de cliënt neemt kennis van de items). Op itemniveau geeft de app informatie over gradaties in functioneren (de cliënt neemt kennis van ernst maten). De app nodigt nu uit tot zelfreflectie. Dit kan en mag, per item, op 3 manieren; 1) Score niveau, 2) niveau waarop ondersteuning gewenst is en 3) kwalitatief niveau. Door op 1 of alle niveaus een score toe te kennen of tekst in te geven ‘gebeurd er iets’ op het web. Bij alle genoemde toepassingen is het aan de cliënt om eventueel anderen te betrekken, vragen te stellen. Als de cliënt zijn web gebruikt als hulpmiddel om zijn behandeling te evalueren en, in overleg nieuwe doelen te stellen is er sprake van optimaal benutten van de mogelijkheden.

De spin is ontstaan in samenwerking tussen de Pompestichting en de Woenselse Poort van GGzE en is financieel ondersteund door het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). 

Voor de zelfscore app ligt er een faciliterende taak bij de instelling die de accounts afneemt van GGzE. Cliënten zijn de uitvoerende en gaan echt aan de slag met de app. Het is noodzakelijk medewerkers als cliënten een training of voorlichting te laten doorlopen. Er kan gewerkt worden met train-de-trainer sessies.  

Implementatie benodigdheden

Interne organisatie/disciplines 

  • Commitment van management 
  • Commitment van zorgprofessionals 
  • Training van zorgprofessionals en cliënten 

 

Geld, middelen 

  • Licentie voor gebruik (Hosting, beheer, SLA) 
  • Tablets/PC’s/Laptops met een internetverbinding en internetbrowser 

 

Tijd, met focus op verhouding directe/indirecte tijd 

Training kost instellingen in beginsel tijd. Op het moment dat de zelfscore spin gemeengoed is in de keten zullen gemotiveerde cliënten elkaar wijzen op het gemak en de winst van de app. Net als er nu app’s en spelletjes gedeeld worden voorzien we een olievlek effect in instellingen. Waarbij professionals een steeds kleinere rol zullen spelen bij het uitleggen van het gebruik. Het team zal zeker, net als in de huidige praktijk, vragen krijgen. Deze dienen hun weg naar het behandelplan te vinden. Als cliënten in een vroeg stadium van hun behandeling de juiste vragen gaan stellen, regie nemen in hun behandeling gaat dit minder motivatie en voorlichtingsuren kosten, de behandelduur bekorten.  

Meer informatie